Yosemite National Park - Glenn5995

Tenaya Lake

170° panorama of Tenaya Lake.

yosemitetenaya lakelake